มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557ภาพกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยสู่ภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557