กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”ภาพกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”