การประชุมสัมมนาเรื่อง "อาจารย์ที่ปรึกษากับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระบบทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง"ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาเรื่อง "อาจารย์ที่ปรึกษากับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี และระบบทะเบียนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง"