กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บกวาดเศษขยะใบไม้และจัดทำแนวป้องกันไฟป่าภาพกิจกรรม กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บกวาดเศษขยะใบไม้และจัดทำแนวป้องกันไฟป่า