อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) ให้กับบุคลากรภาพกิจกรรม อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Document) ให้กับบุคลากร