ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จากศูนย์พันธุวิศวกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี