ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Hunan University, สาธารณรัฐประชาชนจีน



ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Hunan University, สาธารณรัฐประชาชนจีน