โครงการ "ค่ายเขียนตำรา/ หนังสือ และเอกสารทางวิชาการ" สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม โครงการ "ค่ายเขียนตำรา/ หนังสือ และเอกสารทางวิชาการ" สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร