โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่”