ให้การต้อนรับ กรรมการและผู้บริหาร ธกส. ร่วมกับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัดภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับ กรรมการและผู้บริหาร ธกส. ร่วมกับผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด