การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolioภาพกิจกรรม การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio