Dinner Talk หัวข้อ “สร้างสัมผัสไทยในสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก case study : ประเทศเกาหลีใต้”ภาพกิจกรรม Dinner Talk หัวข้อ “สร้างสัมผัสไทยในสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก case study : ประเทศเกาหลีใต้”