ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่