การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย Innovation Hub – Agriculture & Foodภาพกิจกรรม การเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย Innovation Hub – Agriculture & Food