พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง Chiang Mai Innovation Incubation Center Co. Ltd. และคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง Chiang Mai Innovation Incubation Center Co. Ltd. และคณะอุตสาหกรรมเกษตร