การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม การตรวจสอบและประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร