ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยเพื่อการส่งออกภาพกิจกรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยเพื่อการส่งออก