ต๋ามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยคำภาพกิจกรรม ต๋ามฮีต โตยฮอย เตียวขึ้นดอยคำ