การจัดฝึกอบรม “การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ”ภาพกิจกรรม การจัดฝึกอบรม “การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ”