ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จาก Iowa State University of Science and Technology, USA และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา จาก Iowa State University of Science and Technology, USA และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์