การประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561ภาพกิจกรรม การประชุมวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2561