ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน EdPEx ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน EdPEx ร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่