การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”ภาพกิจกรรม การบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”