การปรับตัวของผู้ประกอบการกับ พ.ร.ก. การประมง ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐ภาพกิจกรรม การปรับตัวของผู้ประกอบการกับ พ.ร.ก. การประมง ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐