การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในระหว่างการเยือนสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนภาพกิจกรรม การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในระหว่างการเยือนสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน