พิธีมอบของที่ระลึก รศ.ดร.นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการภาพกิจกรรม พิธีมอบของที่ระลึก รศ.ดร.นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ