พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัดภาพกิจกรรม พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ จำกัด