ร่วมนำเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ “Thailand Innovation Hubs 4.0s”ภาพกิจกรรม ร่วมนำเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ “Thailand Innovation Hubs 4.0s”