การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561ภาพกิจกรรม การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561