ให้การต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยาภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับครู และนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา