ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่มีร่วมกับ บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัดภาพกิจกรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ที่มีร่วมกับ บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด