โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1



ภาพกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1