โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1ภาพกิจกรรม โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย (Food safety CMU) ระยะที่ 1