ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Yamagata University, Japanภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ จาก Yamagata University, Japan