การอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนิสิตนักศึกษาประจำปี 2561ภาพกิจกรรม การอบรมระยะสั้นกระบวนการพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล สำหรับนิสิตนักศึกษาประจำปี 2561