การส่งเสริมระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) อาหารพื้นเมือง และอาหารทั่วไปภาพกิจกรรม การส่งเสริมระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) อาหารพื้นเมือง และอาหารทั่วไป