กิจกรรม “International Lunch Talk for Graduate Student 2018” และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาปริญญาโท-เอก”ภาพกิจกรรม กิจกรรม “International Lunch Talk for Graduate Student 2018” และกิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาปริญญาโท-เอก”