นักศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัดภาพกิจกรรม นักศึกษาแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน ณ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด