นักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ศึกษาดูงาน ณ บจก. เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ภาพกิจกรรม นักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ศึกษาดูงาน ณ บจก. เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์