การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร