โครงการจัดตั้งศูนย์สอบสมรรถนะทางด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)ภาพกิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์สอบสมรรถนะทางด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)