การประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน CMIIC ซึ่งมี MOU กับคณะฯภาพกิจกรรม การประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชน CMIIC ซึ่งมี MOU กับคณะฯ