การประชุมเพื่อทบทวนการบริหารจัดการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามข้อเสนอแนะของบุคลากรภาพกิจกรรม การประชุมเพื่อทบทวนการบริหารจัดการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามข้อเสนอแนะของบุคลากร