ลำไยเชียงใหม่ปี 2557 : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชนภาพกิจกรรม ลำไยเชียงใหม่ปี 2557 : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้กับประชาชน