ออก Roadshow แนะนำหลักสูตร และการรับเข้าฯภาพกิจกรรม ออก Roadshow แนะนำหลักสูตร และการรับเข้าฯ