โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Research and Publication Strategies in the Global Knowledge Economy”ภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Research and Publication Strategies in the Global Knowledge Economy”