คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ออก Roadshow แนะนำหลักสูตร ในงาน Career Shopping Day โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ภาพกิจกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ออก Roadshow แนะนำหลักสูตร ในงาน Career Shopping Day โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่