การบรรยายในหัวข้อ “PLO (Program Learning outcomes) และ Bloom Taxonomy”ภาพกิจกรรม การบรรยายในหัวข้อ “PLO (Program Learning outcomes) และ Bloom Taxonomy”