อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน