พิธีมอบเข็มไทค์และชุดปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ภาพกิจกรรม พิธีมอบเข็มไทค์และชุดปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗