การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on Advance Course in Fermentation Technologyภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ Workshop on Advance Course in Fermentation Technology